بررسی ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد ارقام گندم آبی تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی