اثر الگوی کاشت، مقادیر کود نیتروژن و کشت دروغین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 تحت رقابت علف های هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی