تأثیر تراکم و زمان سرکوبی مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی بر مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی