بررسی اثر تنش شوری برروی بیومارکرهای بیوشیمیایی درگندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر کروکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم، سودوموناس پوتیدا) و اسید هیومیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی