بررسی اثر تنش شوری بر پایداری غشاء سیتوپلاسمی، میزان کلروفیل، و اجزاء عملکرد درگندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد و اسید هیومیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی