اثر برخی سویه های ازتوباکتر کروکوکوم و هیومیک اسید بر تولید هورمون اکسین و عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح متفاوت نیتروژن

نوع مقاله : علمی پژوهشی