بررسی تکرارپذیری یک نشانگر مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا و غربال ژنوتیپ های مقاوم هموزیگوت در چغندرقند

نوع مقاله : علمی پژوهشی