بررسی تأثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی