بررسی تاثیرات مقادیر مختلف هیومیک اسید و مطالعه روند منحنی های پاسخ در گونه Dactylis glomerata

نوع مقاله : علمی پژوهشی