بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر کروکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم، سودوموناس پوتیدا) و اسید هیومیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی