بررسی تأثیر شاخص های فیزیولوژیکی رشد به کود زیستی میکروبی فسفاته حاوی روی وکود شیمیایی فسفر در لوبیا

نوع مقاله : علمی پژوهشی