بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت بیومارکرهای بیوشیمیایی در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgar L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی