بررسی صفات تیپ های مختلف جو با استفاده از تجزیه به عاملها تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی