بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر عملکرد و شاخص های جذب نیتروژن در گیاه جو (hordeum vulgare L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن

نوع مقاله : علمی پژوهشی