دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1395 
5. بررسی میزان تحمل به خشکی در ارقام شبدر برسیم و ایرانی

صفحه 67-76

بهزاد علیزاده؛ خداداد مصطفوی؛ محمد زمانیان