دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-110 

علمی پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

صفحه 1-16

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس