دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1396 

علمی پژوهشی

1. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه‌ای عناب (Ziziphus jujuba) رقم Tian-yuzao

صفحه 1-11

سیده سارا موسوی؛ پژمان مرادی؛ سید مهدی میری


8. اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت بذور گندم

صفحه 97-107

جواد حمزه ئی؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت