نشریه علمی زراعت و اصلاح نباتات

 
علمی
 
8485-2008
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
دکتر محمدرضا اردکانی
 
دکتر داود حبیبی
 
مدیر داخلی: دکتر خداداد مصطفوی
 
تلفن: 34183940-026
 
آدرس: استان البرز- کرج- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دفتر مجله زراعت و اصلاح نباتات
 
 
شماره جاری: دوره 15، شماره 1، بهار 1398 

3. پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش نخود در کشت پائیزه با استفاده از روش GGEbiplot

صفحه 29-43

پیام پزشکپور؛ رحمت الله کریمی زاده؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی


4. بررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر برخی صفات فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) در شرایط تنش کم آبی

صفحه 45-61

علی اکبر صانعی نژاد؛ محمود توحیدی؛ بهنام حبیبی خانیانی؛ مهدی صادقی؛ محمد خرمیان


6. ارزیابی سازگاری ژنوتیپ‌های برنج به روش GGE بای‌پلات به منظور کشت فراسرزمینی در چند کشور آسیای مرکزی و غربی

صفحه 85-106

حسین رحیم سروش؛ عباس شهدی کومله؛ علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی چالشتری؛ مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ علیرضا حقیقی حسنعلیده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-8485