نشریه علمی زراعت و اصلاح نباتات

 
علمی
 
8485-2008
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
دکتر محمدرضا اردکانی
 
دکتر داود حبیبی
 
مدیر داخلی: دکتر خداداد مصطفوی
 
تلفن: 34183940-026
 
آدرس: استان البرز- کرج- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دفتر مجله زراعت و اصلاح نباتات
 
 
شماره جاری: دوره 15، شماره 2، تابستان 1398 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی برخی ارقام و اکوتیپ های یونجه (.Medicago sativa L) از نظر صفات زراعی، مورفولوﮋیکی وکیفی

صفحه 1-17

َشهره آقا محمد حسین تجریشی؛ خداداد مصطفوی؛ ویدا قطبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-8485