نشریه علمی زراعت و اصلاح نباتات

 
علمی
 
8485-2008
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
دکتر محمدرضا اردکانی
 
دکتر داود حبیبی
 
مدیر داخلی: دکتر خداداد مصطفوی
 
تلفن: 34183940-026
 
آدرس: استان البرز- کرج- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دفتر مجله زراعت و اصلاح نباتات
 
 
شماره جاری: دوره 15، شماره 1، بهار 1398 

3. پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش نخود در کشت پائیزه با استفاده از روش GGEbiplot

صفحه 29-43

پیام پزشکپور؛ رحمت الله کریمی زاده؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-8485